β' λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Έκθεση.

Θεωρητική Κατεύθυνση: Αρχαία, Λατινικά, Προετοιμασία Γ' Λυκείου.

Θετική Κατεύθυνση: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Προετοιμασία Γ' Λυκείου.

Τεχνολογική Κατεύθυνση: Μαθηματικά, Φυσική, Προετοιμασία Γ' Λυκείου.

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

               

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

 

ΘΕΤΙΚΗ

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΓΝΩΣΤΟ

2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΑΓΝΩΣΤΟ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

2

 

ΧΗΜΕΙΑ

1,5

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

2

 

ΣΥΝΟΛΟ:

6

ΣΥΝΟΛΟ:

7

 

ΣΥΝΟΛΟ:

7,5

   
               

ΓΕΝΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ

2

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

 

ΕΚΘΕΣΗ

2

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

 

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΦΥΣΙΚΗ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

 

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

1

ΣΥΝΟΛΟ:

8

 

ΧΗΜΕΙΑ

1

 

ΣΥΝΟΛΟ:

8

   

ΣΥΝΟΛΟ:

9